• Utskrift
  • Print

 

SKOLEREGLEMENT FOR TRAFIKKSKOLESENTERET A/S
Skolens undervisningsplan for teoretisk og praktisk opplæring, bygger på læreplanene for de tunge førerkortklassene som er fastsatt av Vegdirektoratet 01.01.2005. Trafikkskolesenteret A/S plikter å følge denne undervisningsplanen under hele opplæringen.
 
SKOLEKJØRETØY
Du vil normalt få benytte samme skolekjøretøy under hele din opplæringstid, også ved førerprøven på trafikkstasjonen.
 
KONTORETS ÅPNINGSTID

Mandag til og med torsdag, kl 0900-1500
 
EKSAMEN (FØRERPRØVEN)
Søknaden om førerkort kan leveres av eleven selv. Du kan ta teoriprøven på Trafikkstasjonen etter at søknad om utvidelse av førerkort med helseattest er levert. NB, husk gyldig legitimasjon ved fremmøte på trafikkstasjonen. Bestått teoriprøve er gyldig i 3 år.
Vi anbefaler deg først å avlegge en teoritest på skolen.
All obligatorisk opplæring må være gjennomført ved skolen, samt at teoriprøven ved trafikkstasjonen må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.
 
ØVELSESKJØRING
Øvelseskjøring ved en trafikkskole kan ikke begynne før Trinn 1. grunnkurs er gjennomført i sin helhet. Privat øvingskjøring er tillatt før dette.  Det stilles krav til den du øvelseskjører med. Ledsager må være fylt 25 år, og hatt førerkort for samme klasse, sammenhengende i 5 år. Vær oppmerksom på at det ikke må øvingskjøres på steder eller områder du åpenbart ikke kan håndtere.
 
SPERREFRIST
Når en person er ilagt straff eller domfelt for beruselse, kan politimesteren eller den han gir myndighet, fatte vedtak om at vedkommende ikke skal få førerkort før det har godt inntil to år etter at overtredelsen fant sted. Den som har kjørt motorvogn enda hun/han ikke hadde førerkort for vedkommende gruppe av motorvogn, kan ikke få slikt førerkort, og ikke øvelseskjøre, verken privat eller med skole før tidligst 6 måneder etter den ulovlige kjøringen fant sted. Er det voldt større skade ved kjøringen, kan hun/han ikke få slikt førerkort før det har gått minst 1 år siden kjøringen.
Det gis vanligvis sperrefrist på førerkort ved forbrytelse eller forseelse. Ved gjentagelse vil sperrefristen bli forlenget, eventuelt bli gjort gjeldende for alltid.
 
UNDERVISNINGSTIDER
Første time starter kl. 06.30 og siste time er normalt ferdig ca kl 1500. Elevene møter på skolens kontor til teori og nede på parkeringsplassen til kjøretimer.
Grunnkurs holdes normalt en gang i måneden, men dette avhenger av elevmassen. Obligatoriske kurs i Sikring av last og ulykkesberedskap holdes også en gang i måneden, disse er på 9 skoletimer og holdes på dagtid fra kl 0800-1600.
 
BESTILLING AV TIMER
Du må selv sørge for å bestille nye timer. Ønsker du timer en bestemt dag, og på en bestemt tid, bør du bestille i god tid. En kjøretime varer i 45 minutter, det kjøres KUN doble timer. Og vi oppfordrer alle til å kjøre minst to ganger i uken, for å opprettholde optimal progresjon. Timer skal bestilles på kontortelefonen, ikke på sms eller mail. Tlf: 22 64 22 20 mandag-fredag kl. 09:00-15:00.
 
BETALING

Betalingen skjer på kontoret i forkant av kjøretimen. Eventuell utestående saldo må være oppgjort før førerprøven kan gjennomføres. Ved mislighold forbeholder skolen seg retten til å avbestille førerprøver samme dag, og eleven står selv ansvarlig for gebyret til Statens vegvesen.
 
Rekvisisjoner skal være levert, og godkjent av Trafikkskolen før opplæringen starter. Du er selv økonomisk ansvarlig om rekvisisjonens rammer overskrides.
 
AVBESTILLING AV TIMER
Ønsker du å avbestille en time, må dette gjøres senest kl. 12.00 virkedagen før. Mandagstimer må avbestilles før kl. 12.00 på fredagen før. Timer som ikke er avbestilt i rett tid, blir belastet eleven i sin helhet. Skyldes fraværet sykdom, må legeattest fremvises.
 
AVBESTILLING AV FØRERPRØVER (og dagskurs)
Førerprøver, Ulykkesberedskapskurs, Lastsikringskurs og Sikkerhetskurs på vei, må avbestilles senest kl 1200, to virkedager før.
 
ELEVER MØTER FOR SENT TIL TIME
Læreren venter i 30 minutter, etter dette betraktes timen som ”ikke møtt”, og eleven blir belastet timen i sin helhet. Elever som kommer for sent til timen, senere enn 30 minutter, har ikke krav på å få kjøre resten av tiden.
 
TIMER SKOLEN MÅ AVBESTILLE
På grunn av sykdom, teknisk svikt eller trafikale hendelser, beklager vi å måtte forbeholde oss retten til å stryke/flytte timer. Du vil som elev få beskjed i så god tid som mulig. Hvis lærer ikke er kommet til time, venter du i femten minutter, deretter kontakter du kontoret for avtale om ny time.
 
 LEVERING AV FØRERKORTSØKNAD/HELSEATTEST

  1. Fyll ut søknadens forside. Ikke glem å undertegne.
  2. Den blå søknaden fyller du ut selv, den grønne helseattesten må fylles ut av din lege. Disse må leveres, registreres på trafikkstasjonen så fort som mulig.                                
  3. Send papirene til:  

Statens vegvesen,  
Risløkka Trafikkstasjon                                                                                                        
Postboks 342
0513 Økern
 
NB! Det er viktig å få sendt inn søknaden så fort som mulig. Det er ikke anledning til å gjennomføre teoriprøven ved trafikkstasjonen før denne er registrert.
Vedlegg:
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS